Print Topic - Archive

TourLok.com - Traveller Online Community  /  ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเดินทาง ท่องเทียวและทุกข้อสงสัย  /  จะทำวีซ่า  ไปสวีเดนต้องทำไงบ้าง
Posted by: naybom, February 24, 2006, 8:28pm
จะไปสวีนเดนกลางปีนี้   ต้องทำไงบ้างคับ  จะขอวีซ่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคับ
Posted by: TourLok, February 26, 2006, 11:48am; Reply: 1
สวีเดน จัดอยู่ใน Schengen  State ครับ สามารถใช้ Schengen Visa ได้ ถ้าคุณ naybom มีวีซ่า Schengen อยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ หรือถ้าอยากจะขอ Schengen Visa จากสถานฑูตสวีเดน ก็ได้ครับ โดยผมได้ไปคัดลอกข้อมูลจากเว็บของสถานฑูต มาให้ดังนี้ครับ


ระเบียบการขอวีซ่า Schengen Visa

บุคคลสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปรวมทั้งสิ้น 15ประเทศ ได้แก่
เบลเยี่ยม  เดนมาร์ก  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  กรีซ  ไอซ์แลนด์  อิตาลี  ลักเซมเบอร์ก  เนเธอร์แลนด์  นอร์เวย์  โปรตุเกส  เยอรมัน ออสเตรีย และเสปน * ยกเว้น บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการฉบับสีน้ำเงินซึ่งจะสามารถอยู่ในประเทศสวีเดนและประเทศอื่นๆบางประเทศใน สหภาพยุโรปได้เป็นเวลา 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า *

- กฎระเบียบของ Schengen ระบุไว้ว่าหากได้มีการพำนักอยู่ใน Schengen เป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมากกว่า, การที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่ม Schengen ได้อีกครั้งหนึ่ง นั้นจะต้องรอเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนที่จะขอใหม่ได้

- หากผู้ที่ต้องการขอวีซ่า Schengen เป็นบุคคลสัญชาติอื่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศไทย บุคคลนั้นๆจะต้องแสดงให้เห็นถึงตราประทับให้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้ง (Re-entry or Multiple entries)

- แบบฟอร์มการขอวีซ่าจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนเอกสารต่างๆที่จะนำมายื่นประกอบการขอวีซ่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดหากมีเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาแสดงจะต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วแนบมาด้วย และเอกสารทุกชนิดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น อีกทั้งเอกสารทุกอย่างที่นำมายื่นจะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนย้อนหลัง

- เอกสารใบคำร้องและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่านั้นสามารถรับได้ที่สถานทูตฯ หรือ เข้าไปดูได้ใน
http://www.swedenabroad.com/bangkok หรือ http://www.migrationsverket.com และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มใบคำร้องจากทาง
เว็บไซด์ได้

- ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงทุกเดือนตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องตามลักษณะวีซ่าของท่านในวันที่มาขอวีซ่า และทำการชำระโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท4 อนึ่ง ทางสถานทูตฯจะไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

-โดยปรกติแล้ว วีซ่า Schengen ที่ออกให้บุคคลจะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน  ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ  ในบางกรณีที่ต้องมีการส่งเรื่องไปพิจารณาที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศสวีเดน จะต้องใช้เวลาในการดำเนินเรื่องประมาณ 1-3 เดือน

*ผู้ที่มาขอวีซ่าต้องมาดำเนินการด้วยตนเองและต้องแนบเอกสารประกอบการขอวีซ่ามาให้ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารที่ไม่ครบถ้วนหรือการกรอกแบบฟอร์มที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนอาจส่งผลให้การขอวีซ่าถูกปฏิเสธได้  และหากต้องการยื่นเรื่องใหม่ภายหลังที่ถูกปฏิเสธไปแล้ว จะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณามาใหม่ทั้งหมด*

เวลาทำการของแผนกวีซ่า : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.  ยกเว้น วันพุธ ปิดทำการ

ก. เอกสารประกอบการพิจารณาการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ/ราชการ
1.     แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีเดน (เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่สามารถที่จะช่วยในการกรอกได้)
2.     แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)
3.     แบบฟอร์มแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)
4.     หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากสวีเดน
5.     สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6.     รูปถ่ายสี 2 นิ้ว  2  รูป ซึ่งมีฉากหลังสีขาวแบบมาตรฐาน
7.     หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ จดหมายรับรองจากธนาคารที่ระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลข หรือ สำเนาสมุดธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
8.     สำเนาใบจองที่พัก
9.     หากผู้ขอกำลังทำงานอยู่ ให้นำหลักฐานการทำงานจากบริษัท/องค์กรที่ระบุถึงรายได้และระบุด้วยว่าผู้ขอจะเดินทางกลับมาทำงานที่บริษัท/องค์กรภายหลังการเดินทางไปสวีเดนแล้ว
10.     จดหมายเชิญจากบริษัทหรือองค์กรที่สวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ/ราชการ)
11.     ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมไปถึงการที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลทั่วทุกแห่งในประเทศกลุ่ม Schengen รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(European Union) ซึ่งคือ สวิสเซอร์แลนด์ และลิคเทนไสตน์ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ใน Schengen
ปล.- ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
      - ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ
      - เวลาเดินทางจำเป็นต้องถือประกันกรเดินทางนี้ติดตัวด้วย

ข. เอกสารประกอบการขอวีซ่าสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมญาติ/เพื่อน
1.     แบบฟอร์มการขอวีซ่า ซึ่งผู้ขอต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือสวีเดน(เจ้าหน้าที่สถานทูตไม่สามารถที่จะช่วยในการกรอกได้)
2.     แบบสอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง (Appendix B)
3.     ใบแสดงถึงสมาชิกในครอบครัว (Appendix D)
4.     หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับจากสวีเดน
5.     สำเนาหนังสือเดินทาง รวมถึงหน้าที่มีการต่ออายุ/การเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
6.     รูปถ่ายสี 2 นิ้ว  2  รูป ซึ่งมีฉากหลังสีขาวแบบมาตรฐาน
7.     แบบฟอร์มหนังสือเชิญจากผู้รับรอง (Reference Bilaga E/ Appendix E) ซึ่งระบุชื่อผู้ได้รับเชิญ 1 คน
    ต่อ 1 แบบฟอร์ม (เริ่มต้นวันที่1 พฤษภาคม 2548 แบบฟอร์มหนังสือเชิญนี้จะต้องใช้เป็นฉบับจริงเท่านั้น)
* เวลาเดินทางควรถ่ายสำเนาแบบฟอร์มหนังสือเชิญแล้วถือติดตัวไว้ หากท่านถูกถามก่อนเข้าประเทศว่าจะเดินทางไปหาใครหรือไปทำอะไร*
8.     ใบทะเบียนราษฎร์ที่เรียกว่า Personbevis จากผู้รับรอง  หากผู้รับรองไม่ใช่ชาวสวีเดนให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและสำเนาวีซ่าถาวรของผู้รับรองแทน และเอกสารนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงช่วง6 เดือนให้หลัง
9.     หากผู้ที่ท่านต้องการจะไปเยี่ยมเป็นชาวไทยรับรองอาศัยอยู่กับผู้รับรองที่สวีเดน ให้ถ่ายสำเนาทะเบียนราษฎร์ (Personbevis) หรือหากยังบุคคลผู้นั้นยังไม่มีทะเบียนราษฎร์ (Personbevis) ให้นำสำเนาพาสปอร์ตและสำเนาวีซ่าถาวรหรือวีซ่า Schengenของบุคคลนั้นมาแสดงแทน
10.     หากผู้รับรองจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลที่มาขอวีซ่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสวีเดน จะต้องนำหลักฐานการทำงานที่ระบุรายได้ของผู้รับรองหรือหลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาสมุดธนาคาร ใบเสียภาษี ฯลฯ มาแสดงด้วย แต่หากผู้ขอวีซ่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับตัวเอง ให้นำเอกสารต่างๆข้างต้นของตนเองมาแสดงแทน และหากช่วยกันออกค่าใช้จ่ายให้แสดงหลักฐานของทั้ง 2ฝ่าย     
11.     หากผู้ขอกำลังทำงานอยู่ ให้นำหลักฐานการทำงานจากบริษัท/องค์กรที่ระบุถึงรายได้และระบุด้วยว่าผู้ขอจะเดินทางกลับมาทำงานที่บริษัท/องค์กรภายหลังการเดินทางไปสวีเดนแล้ว
12.     ประกันการเดินทาง ที่ครอบคลุมไปถึงการที่จะต้องเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลทั่วทุกแห่งในประเทศกลุ่ม Schengen รวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป(European Union) ซึ่งคือ สวิสเซอร์แลนด์ และลิคเทนไสตน์ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ใน Schengen
ปล.- ประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดคือ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
      - ก่อนที่จะซื้อประกันจากบริษัทประกัน จะต้องแน่ใจว่าบริษัทนั้นจะคืนเงินให้หากวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ
      - เวลาเดินทางจำเป็นต้องถือประกันกรเดินทางนี้ติดตัวด้วย

*หากผู้ขออายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องนำสำเนาใบสูติบัตร สำเนาใบอุปการะบุตร และหนังสือยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองที่ระบุว่าให้บุคคลนั้นเดินทางไปต่างประเทศได้มาแสดงด้วย*
Posted by: porinter, February 27, 2006, 1:51pm; Reply: 2
ขอให้เดินทางอย่างมีความสุขนะคร้าบบบบบ  ..... ถ่ายรูปมาฝากกันด้วยนะครับ
Posted by: nongnoo, October 28, 2009, 5:36pm; Reply: 3
หวัดดีค่ะ ก่อนอื่นเราขอแนะนำตัวก่อนเลย  เราเป็นน้องใหม่ในนี้เราอยากจะแนะนำโดยเห็นว่าจะทำวีซ่าไปสวีเดนกันเพราะเราก็ทำเหมือนกัน
ตอนนี้ผ่านเเล้วเราดีใจมากเลย  แต่เราไม่ได้ทำเองเพราะไม่รู้ว่าเอกสารของเราจะถูกต้องรึเปล่า  ตอนที่เตรียมเอกสารเราก็ดูจากเว็ปสถานทูตนี่แหล่ะแต่เราไม่รู้ว่าต้องกรอกหรือเขียนยังงัย  เราเลยหาคนทำให้ เลยเจอที่อาคารเพลินจิตรเซ็นเตอร์ พี่เค้าใจดีมากให้คำปรึกษา ทุกอยากเลย
รวมทั้งเรื่องสัมภาษณ์ด้วย  เพราะเขาเป็นถึงอดีตเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ประจำสถานทูตสวีเดน วีซ่าเราเลยผ่านแบบง่ายดาย
ถ้าไม่เชื่อนะว่าเค้า ทำได้จริงก็ลองเข้าไปดูในเว็ปได้ และเข้าไปปรึกษาเค้าดู ที่ http://www.pp-visa.com ค่ะ
Posted by: august, January 28, 2010, 5:04pm; Reply: 4
สวัสดีครับ ตอนนี้เพื่อนผมจะขอวีซ่าไปสวีเดนแบบ 90 วันครับ เพื่อนเป็นกังวลมากเพราะพาสปอตร์เล่มเก่าหายไป เล่มเก่ามีการเดินทางครับไปแค่สิงคโปร์ แต่ก็ไปทำมาใหม่แล้วเมื่อไม่กี่วันนี้ และมันจะมีผลกับการขอวีซ่าของเพื่อนผมไหมครับ เพราะต้องไปด่วนๆ คือจะเดินทางไปหาเพื่อนคนสวีเดนน่ะครับ ผมก็อ่านระเบียบการแล้วผมก็งง คือผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยจึงขอรบกวนท่านที่มีความรู้แนะนำหน่อยครับผม august.19@windowslive.com ครับ
Posted by: murmur, November 25, 2010, 12:51pm; Reply: 5
สวัสดีคะ..รบกวนหน่อยนะคะ..คือตอนนี้ดิฉันอยากทราบว่ามีวีซ่าไปศึกษาต่อที่ประเทศสวีเดนไหมคะพอดีแม่ของดิฉันอยู่ที่นั้นเขาเปนคนที่นั้นแล้วไม่ทราบว่าจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างน่ะคะ...เพิ่งไปครั้งแรกไม่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศเลยคะไม่รู้ว่าจะต้องยื่นเรื่องอย่างไรบ้างนะคะรบกวนด้วยนะึคะ
Posted by: AMMEE, December 21, 2010, 8:54pm; Reply: 6
เราก้อมีพี่สาวอยู่ที่สวีเดนเหมือนกัน

เราว่าหลังปีใหม่จะทำเรื่องไปสวีเดนเหมือนกัล แต่ไม่รุว้าจะเริ่มต้นอย่างไร

ไม่มีข้อมูลเลยค่ะ แนะนำด้วยนะค่ะ

ต้องรอปิดเทอมก่อนอะค่ะ ถึงไปได้
Posted by: AMMEE, December 21, 2010, 8:57pm; Reply: 7
ตอนนี้เรียนอยู่ม.6 กำลังเข้ามหาลัยอะค่ะ

ต้องเอาประวัติการศึกษาด้วยไหมค่ะ

รบกวนฝากเรื่องไว้ด้วยนะค่ะที่ ammenaluck@hotmail.com ค่ะ
Print page generated: March 31, 2015, 10:14am